ZASADY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA

Ośrodek dysponuje miejscami dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, mieszkanek Warszawy, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z samotnego macierzyństwa, ubóstwa, bezdomności, trudności opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie. Aby móc ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przyjęcie do Ośrodka „Etezja”.

Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby nie posiadające decyzji nie będą przyjmowane do placówki! Ośrodek nie przyjmuje osób interwencyjnie.