„Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

~ ks. Mieczysław Maliński

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA

Spis treści:

  1. Przetwarzanie danych osobowych korzystającego.
  2. Podmiot obsługujący e-przelewy
  3. Opłaty za transakcje
  4. Kontakt z podmiotem korzystającym

 Zasada poufności

1 .Darczyńca nie musi podawać danych na stronie https://owkid.waw.pl/chce-pomoc/ Stowarzyszenia przy przelewie. Darczyńca może podać dane fakultatywnie wedle własnego uznania.

2. Bank ujawni dane zlecającego przelew, takie jak imię, nazwisko (lub nazwa), adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.

3. Administratorem  danych Darczyńcy będzie:

Dane kontaktowe Administratora:
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, organizacja pożytku publicznego

Numer KRS:0000119136
Adres:Ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-513 Warszawa
Strona www:www.owkid.waw.pl
Adres e-mail: biuro@spiis.pl
Telefon:22 6229633

4.Podstawą, zakresem i celem przetwarzania danych będzie:

A)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
B)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
C)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Dane osobowe w bazie mogą podlegać profilowaniu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Odbiorcami  danych osobowych Darczyńców mogą być zaufane podmioty oraz uprawnione organy administracji publicznej. Przez  podmioty zaufane rozumiane są podmioty niezbędne w funkcjonowaniu: obsługujący na naszej stronie www przelewy internetowe; firmy zajmujące się wysyłką pocztową, Poczta Polska, kurierzy, księgowość.
8. Dane mogą być przetwarzane przez czas wyznaczony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ( aktualnie przez 5 lat dla potwierdzeń czynności bankowych; dane w bazie Darczyńców  3 lata od ostatniego kontaktu, chyba że Darczyńca sam wcześniej zrezygnuje lub zgodzi się na dalsze przetwarzanie).

9. Darczyńca ma prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Darczyńca może zrezygnować z obecności w  bazie Darczyńców bez uzasadnienia  poprzez kontakt: mail: biuro@spiis.pl, lub list. Koniecznie jest wskazanie informacji identyfikacyjnych wnioskodawcy.

11. Obsługę transakcji elektronicznych zapewnia  PayU S.A.(z siedzibą w Poznaniu 60-166 przy ul. Grunwaldzkiej 186; KRS 0000274399).