„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 roku

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej z siedzibą w 00-513 Warszawa przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok.14 jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy. Celem zapoznania się z polityką prywatności zapraszamy na stronę ww.owkid.waw.pl.

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie papierowej i elektronicznej, w zamykanych szafach, na serwerze, a także w komputerach. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.

Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukasz informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Twój adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f).

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub za pomocą komunikatorów internetowych:

Przetwarzamy Twój adres korespondencyjny / adres e-mail / identyfikator w komunikatorze internetowym w celu odpowiedzi na list lub wiadomość elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Jeśli jesteś naszą/ym klientką/klientem:

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą tj. : imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o stanie zdrowia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, dane członków rodzin, sytuacja zawodowa, rodzinna, finansowa, wyroki, postanowienia wymiaru sprawiedliwości, decyzje organów ściągania, decyzje administracyjne. Celem przetwarzania jest: realizacja projektów mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia; cele kontrolne przez uprawnione podmioty. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO, czyli realizacja zadania publicznego oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy procesorom realizującym projekty oraz organom upoważnionym z mocy prawa.

Dane wrażliwe przetwarzamy na podstawie art. 9 ust.2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę , której dane dotyczą w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) oraz art.9 ust.2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą).

Twoje dane przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zakończyła się realizacja zadania publicznego, projektu, bądź innych działań statutowych, a także z uwagi na obowiązki rozliczeniowo-kontrolne. Jeżeli dostarczyła nam Pani/ Pan darowiznę to dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynu w danym roku obrotowym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez SPiIS następującym kategoriom odbiorców:

1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o stowarzyszeniach oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem obowiązków ustawowych przez SPiIS, sądom, prokuraturom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.

2. Podmiotom (instytucje, organizacje publiczne, sponsorzy),  finansującym/ współfinansującym zadania realizowane przez SPiIS, w tym: Urząd m.st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki.

3. Podmiotom współadministrującym danymi osobowymi lub partnerom w realizacji projektów.

4. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz SPiIS, z którymi SPiIS podpisało umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Podmiotom, którym udostępnimy Pani/Pana dane w celu ochrony Pani/Pana żywotnych interesów (ochrona zdrowia i życia), tj. szpitale, ratownictwo medyczne, Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych itp.

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:

Możesz wspierać Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy lub w formie rzeczowej.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres.

W przypadku darowizn rzeczowych przetwarzamy następujące dane osobowe: imie, nazwisko, email, nr telefonu

Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres iod.spiis@spiis.pl

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz prawo do:

                • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

                • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu,

                • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

                • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.

                • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.spiis@spiis.pl